Mẹo Hướng dẫn Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Mới nhất 2022

Share Mẹo Hướng dẫn Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Mới nhất 2022

You đang search từ khóa Share Thủ Thuật Hướng dẫn Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2022-10-30 12:23:08

Quy định về thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán: Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền Cp, trái phiếu, Cp; Cách kê khai thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; Thuế suất thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Cp, Cp …

Theo điều 15 Thông tư 78/năm trước đó/TT-BTC quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

1. Phạm vi vận dụng thuế TNDN từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập đã có được từ việc chuyển nhượng ủy quyền Cp, trái phiếu, chứng từ quỹ và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác theo quy định.

    – Trường hợp doanh nghiệp thực thi phát hành thêm Cp để lôi kéo góp vốn đầu tư thì phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN.

    – Trường hợp doanh nghiệp tiến hành chia, tách, hợp nhất, sáp nhập mà thực thi hoán đổi Cp tại thời gian chia, tách, hợp nhất, sáp nhập nếu phát sinh thu nhập thì phần thu nhập này phải chịu thuế TNDN.

    – Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không sở hữu và nhận bằng tiền mà nhận bằng tài sản, quyền lợi vật chất khác (Cp, chứng từ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế TNDN.
        -> Giá trị tài sản, Cp, chứng từ quỹ…được xác lập theo giá cả của thành phầm trên thị trường tại thời gian nhận tài sản.

————————————————————————-
 

2. Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:
 

Thuế TNDN phải nộp 

 = 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

 X 

20%

Trong số đó:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trong kỳ được xác lập bằng giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trừ (-) giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền, trừ (-) những ngân sách tương quan đến việc chuyển nhượng ủy quyền.
 

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán 

 = 

Giá bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

 – 

Giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyển nhượng ủy quyền

 – 

Các ngân sách tương quan

Cách xác lập như sau:

a) Giá bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:
 
+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán niêm yết và sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực thi Đk thanh toán giao dịch thanh toán tại TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực tiễn bán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận hợp tác) theo thông tin của Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
 
+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của những công ty không thuộc những trường hợp nêu trên thì giá cả sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

b) Giá mua của sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được xác lập như sau:
 
+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán niêm yết và sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực thi Đk thanh toán giao dịch thanh toán tại TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá thực mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận hợp tác) theo thông tin của Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, TT thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
 
+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mua trải qua đấu giá thì giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là mức giá ghi trên thông tin kết quả trúng đấu giá Cp của tổ chức triển khai thực thi đấu giá Cp và giấy nộp tiền.
 
+ Đối với sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không thuộc những trường hợp nêu trên: giá mua sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán là giá chuyển nhượng ủy quyền ghi trên hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền.

c) Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền là những khoản chi thực tiễn tương quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng ủy quyền, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.
Chi tiêu chuyển nhượng ủy quyền gồm có:
    Chi tiêu để làm những thủ tục pháp lý thiết yếu cho việc chuyển nhượng ủy quyền;
    Các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng ủy quyền;
    Phí lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo quy định của Ủy ban sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán;
    Phí ủy thác sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán vị trí căn cứ vào chứng từ thu của cty nhận ủy thác;
    Các ngân sách thanh toán giao dịch thanh toán, đàm phán, ký phối hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và những ngân sách khác có chứng từ chứng tỏ.

 —————————————————————-
 

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác lập là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

: Các khoản thu nhập khác chịu thuế TNDN

 ——————————————————————–
 

Ví dụ: Trong kỳ tính thuế năm X, Cty Kế toán có phát sinh:
– Lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng được ưu đãi thuế là một trong tỷ VNĐ.
– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính không thuộc diện ưu đãi thuế là một trong tỷ VNĐ.
– Lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán (thu nhập khác của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại) là 2 tỷ VNĐ.

Trường hợp này Cty được lựa chọn bù trừ giữa lỗ từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ứng dụng và lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hoặc lãi từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán; phần thu nhập còn sót lại sẽ nộp thuế TNDN theo thuế suất của phần có thu nhập.

Cụ thể: Bù trừ lỗ 1 tỷ VNĐ sản xuất ứng dụng với lãi 1 tỷ VNĐ của hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại máy tính hoặc hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
=> Doanh Nghiệp còn thu nhập là 2 tỷ VNĐ và phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất 20% (2 tỷ VNĐ x 20%).

 ———————————————————————-
 

Chuyển nhượng sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không chịu thuế GTGT:

Căn cứ tiết d, Khoản 8, Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT:
 
“Chuyển nhượng vốn gồm có việc chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ số vốn đã góp vốn đầu tư vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác (không phân biệt có xây dựng hay là không xây dựng pháp nhân mới), chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, chuyển nhượng ủy quyền quyền góp vốn và những hình thức chuyển nhượng ủy quyền vốn khác theo quy định của pháp lý, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất marketing thương mại và doanh nghiệp mua thừa kế toàn bộ quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp lý”;

——————————————————————————————-

Phân biệt giữa chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và chuyển nhượng ủy quyền vốn:
 

Theo Công văn 12389/CT-TTHT ngày 14/12/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:
 
Căn cứ Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC ngày 18/06/năm trước đó của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (vận dụng kỳ tính thuế năm năm trước đó);

Căn cứ điểm 1 văn bản số 12501/BTC-TCT ngày 20/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chủ trương thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền Cp trong những công ty Cp:
 
“1. Về việc phân biệt giữa chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và chuyển nhượng ủy quyền vốn riêng với chuyển nhượng ủy quyền Cp trong công ty Cp:
    – Tổ chức, thành viên chuyển nhượng ủy quyền Cp trong những công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán là chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, vận dụng quy định về thuế riêng với chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
    – Tổ chức, thành viên chuyển nhượng ủy quyền Cp trong những công ty Cp không thuộc trường hợp nêu trên vận dụng quy định về thuế riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn.

Việc xác lập công ty Cp là công ty đại chúng vị trí căn cứ vào Điều 25, 26 Luật Chứng khoán”.
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty được ủy thác nhận vốn từ tổ chức triển khai quốc tế để góp vốn đầu tư vốn vào Công ty Cp (không phải là Công ty đại chúng theo quy định của Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán) và thay mặt đứng tên chủ sở hữu trên sổ cổ đông, Công ty chỉ hưởng phí dịch vụ và thưởng theo thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì khi nhận ủy thác chuyển nhượng ủy quyền khoản vốn góp vốn đầu tư của những nhà góp vốn đầu tư quốc tế trong những Công ty Cp,
    -> Công ty phải thực thi kê khai, nộp thuế TNDN từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền vốn theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 123/2012/TT-BTC (vận dụng cho kỳ tính thuế thời gian năm 2012-2013; thuế suất thuế TNDN là 22%) và Điều 14 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (vận dụng kỳ tính thuế năm năm trước đó, năm năm ngoái và năm năm trong năm này; thuế suất thuế TNDN: năm năm trước đó-năm ngoái là 22%, năm năm trong năm này là 20%).
 
Lưu ý: Văn bản số 5924/CT-TTHT ngày 29/7/năm trước đó không vận dụng riêng với Công ty Cp chưa phải là Công ty đại chúng theo quy định của Luật sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

: Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền vốn

————————————————————————–

3. Cách tính thuế chuyển nhượng ủy quyền cố phần của cổ đông:

Theo Công văn 6694/CT-TTHT ngày 14/7/năm trong năm này của cục thuế TP. Hồ Chí Minh:

1) Trường hợp Công ty theo trình diễn, không phải là Công ty đại chúng, không thực thi thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, có phát sinh việc chuyển nhượng ủy quyền Cp của những cổ đông là doanh nghiệp và thành viên thì:

+) Đối với doanh nghiệp:
    Khi chuyển nhượng ủy quyền Cp trong Công ty cho tổ chức triển khai, thành viên khác phải thực thi kê khai nộp thuế TNDN riêng với thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 78/năm trước đó/TT-BTC (nêu trên)
    Khi chuyển nhượng ủy quyền phải lập hóa đơn GTGT giao cho bên nhận chuyển nhượng ủy quyền, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

————————————————————————————
 

+) Đối với thành viên:
    Khi chuyển nhượng ủy quyền Cp trong Công ty, thành viên có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản trị và vận hành Công ty với thuế suất 0,1% tính trên giá chuyển nhượng ủy quyền từng lần (thời gian ở thời gian cuối năm không quyết toán lại).

Theo Điều 21 Thông tư 92/năm ngoái/TT-BTC quy định: Khai thuế riêng với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:

a) Nguyên tắc khai thuế:

a.1) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của Công ty đại chúng thanh toán giao dịch thanh toán tại Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký, Công ty quản trị và vận hành quỹ nơi thành viên uỷ thác quản trị và vận hành khuôn khổ góp vốn đầu tư khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều này.

a.2) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không trải qua khối mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch thanh toán trên Sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán:
    – Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty đại chúng đã Đk sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán triệu tập tại Trung tâm lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi thành viên mở thông tin tài khoản lưu ký sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều này.
    – Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán của công ty Cp chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức triển khai phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán ủy quyền cho công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán quản trị và vận hành list cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán được ủy quyền quản trị và vận hành list cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo phía dẫn tại khoản 1 Điều này.
 
a.3) Cá nhân chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại tiết a.1 và tiết a.2 khoản này khai thuế theo từng lần phát sinh.
 
a.4) Doanh nghiệp thực thi thủ tục thay đổi list cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán không còn chứng từ chứng tỏ thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế thì doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho thành viên.

    Trường hợp doanh nghiệp nơi thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khai thuế thay cho thành viên thì doanh nghiệp thực thi khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập thành viên. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
 
b) Hồ sơ khai thuế
– Hồ sơ khai thuế riêng với thành viên chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế hướng dẫn tại tiết a.3 khoản này gồm:
    – Tờ khai mẫu số 04/CNV-TNCN phát hành kèm theo Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC;
    – Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế
– Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nêu tại điểm a.3 khoản này nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản trị và vận hành doanh nghiệp phát hành sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mà thành viên chuyển nhượng ủy quyền.
 
d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế riêng với thành viên thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày Tính từ lúc ngày hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có hiệu lực hiện hành theo quy định của pháp lý.

– Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho thành viên thì thời gian nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước lúc làm thủ tục thay đổi list cổ đông theo quy định của pháp lý.
 
đ) Thời hạn nộp thuế
– Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế.
 

Theo Công văn 1211/TCT-DNNCN ngày 04/4/2022 của Tổng cục thuế:

“Như vậy, “Cổ phiếu” là hình thức thể hiện “Cp”, do đó, những thành viên chuyển nhượng ủy quyền vốn trong công ty Cp theo quy định tại luật Doanh nghiệp và luật Chứng khoán được xác lập là thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.
 
Căn cứ pháp lý về thuế TNCN và những văn bản hướng dẫn thì thành viên có thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thực, hiện khai, nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng ủy quyền theo phía dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 92/năm ngoái/TT-BTC.
 
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận vị trí căn cứ quy định của pháp lý về thuế và hồ sơ rõ ràng về việc chuyển nhượng ủy quyền vốn của những thành viên trong Công ty CP Thương mại – Resort Hoàn Cầu để hướng dẫn người nộp thuế kê khai và nộp thuế đúng quy định.”
 

: Cách tính thuế TNCN chuyển nhượng ủy quyền Cp

—————————————————————————

Kế toán chúc những bạn thành công xuất sắc!

__________________________________________________

307

Link tải Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán Full rõ ràng

Share một số trong những thủ thuật có Link tải về nội dung bài viết Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán mới nhất, Postt sẽ hỗ trợ Ban hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng về kế toán thuế thông tư..

Tóm tắt về Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán

Ban đã xem Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng ủy quyền sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán rõ ràng nhất. Nếu có thắc mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Cách #tính #thuế #TNDN #chuyển #nhượng #chứng #khoán

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x